Company Logo

VZN KSK 4/2023

 

Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja 4/2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj


 

Dokument vo formáte PDF (2068 KB)

 

 

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

 

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov.
  Dokument vo formáte PDF 

 U P O Z O R N E N I E
Pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci 
OKLIESNENIA A ODSTRÁNENIA STROMOV.
  Dokument vo formáte PDF 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie
  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Verejná vyhláška

 

Verejná vyhláška o poverení "Poľovníckeho združenia Helmec Zemplínska Nová Ves"  vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

Záverečný účet Obce Stanča za rok 2022

Záverečný účet Obce STANČA za rok 2022


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030

 

Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 je strategickým dokumentom s dosahom na územie VÚC Košického kraja. Zámerom strategického dokumentu je využiť a zvýšiť inovačný potenciál Košického kraja, zlepšiť život obyvateľov kraja a stať sa konkurencieschopným, ekonomicky prosperujúcim a pre ľudí atraktívnejším krajom prostredníctvom podpory a realizácie inovácií a celého inovačného ekosystému a jeho aktérov. Regionálna inovačná stratégia (RIS) Košického kraja predstavuje aktívny nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti regiónu, čo priamo závisí od toho, do akej miery dokáže využívať výsledky vedy a výskumu v praxi, keďže práve veda a výskum majú priamy vplyv na rozvoj inovácií a inovačných procesov.


    A SEA oznámenie Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030.pdf  

   B Príloha Strategický dokument RIS KK 2021-2030.pdf  

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja

 

Hlavným cieľom stratégie je objaviť potenciál vodíkových technológií vhodných pre Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý pomôže EÚ dosiahnuť jej environmentálne ciele a zároveň zvýšiť miestne investície. KSK spolu s podporou fondov EÚ má ambíciu hlbšie preskúmať dôsledky väčších verejných a súkromných investícií do vodíka ako alternatívneho zdroja energie, najmä jeho účinkov na regionálne inovácie, vzdelávanie, podnikanie a zamestnanosť. Cieľom dokumentu bolo zmapovať potenciál využitia vodíkových technológií aj v rôznych priemyselných odvetviach od výroby energie, dopravy, skladovania, ale aj výskumu a vývoja, spolu s výzvami v oblasti vzdelávania, ktoré by spĺňali najvyššie kritériá v oblasti bezpečnosti.


   Oznámenie o Strategickom dokumente Vodíková stratégia KSK.pdf  

   Dokument Vodíková Stratégia Košického kraja.pdf  

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade obce

 

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Verejná vyhláška

 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a zabezpečenia starostlivosti o zver v Poľovnom revíri č. 19 Zemplínska Nová Ves.

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

OZNÁMENIE O VSTUPE NA POZEMOK

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Stanča, okres Trebišov:
že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: máj 2022 – december 2022 predlžujeme do decembra 2023

 

 Dokument vo formáte PDF

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030.


   Dokument vo formáte PDF  

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji:


   Dokument vo formáte PDF  

 

 

Program odpadového hospodárstva Košického kraja


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej deratizácie

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia).

Podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 355/2007 Z. z.), jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Toto opatrenie sú podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) cit. zákona povinné plniť všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente. Územný plán obce Zemplínska Nová Ves

 

OZNÁMENIE O STRATAGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky č.5

Územný plán obce Zemplínska Nová Ves


Dokument vo formáte PDF

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.