Company Logo

VZN č.2/2023 - návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Stanča.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

VZN č.1/2023 - návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (výrub drevín).

Žiadateľ:
 

Marcel Bažalik (dokument vo formáte PDF)

 

 

Opis návrhu rozpočtu na rok 2023

Kalendár zberu odpadu 2023

 

Zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2023.

  Dokument vo formáte PDF 

 

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad.
  Dokument vo formáte PDF 

Plagát "Triedenie".
  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

 Návrh

ZMLUVA
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

VZN č.1/2022 - o miestnych daniach a miestnom poplatku

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Stanča č.1/2022 o o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Upovedomenie o začatých správnych konaniach

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (výrub drevín).

Žiadatelia:
 

Jana Babiaková (dokument vo formáte PDF)

Marián Cichý (dokument vo formáte PDF)

Peter Popadič (dokument vo formáte PDF)

 

 

Zmena vlakového cestovného poriadku

 

Cestovný poriadok železničnej zastávky Stanča pre obdobie 2022/2023, ktorý bude platný od 11. decembra 2022:
  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente. Územný plán obce Zemplínska Nová Ves

 

OZNÁMENIE O STRATAGICKOM DOKUMENTE

Zmeny a doplnky č.5

Územný plán obce Zemplínska Nová Ves


Dokument vo formáte PDF

 

 

Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jesennej deratizácie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove ako orgán verejného zdravotníctva príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod č. 36 zák. č. 355/2007 Z. z. týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.10.2022 do 15.11.2022

Dokument vo formáte PDF

 

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stanča

Podmienky spôsobu, účasti a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Stanča a náležitosti prihlášky.

Dokument vo formáte PDF

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2023 Obec Stanča.