Company Logo

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok

Oznámenie VSD o vstupe na pozemok vo verejnom záujme za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia.

Dokument vo formáte PDF

 

 

Údaje o komunálnom odpade

 

Podľa Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 81, bod 7, písm. j) má obec povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o zmene bankového účtu

 

Touto cestou Vám oznamujeme , že ku dňu 25. 03. 2022 dochádza k zmene bankového spojenia pre poukazovanie platieb na účet obce Stanča, ktorý je vedený v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Trebišov, nasledovne:


číslo účtu: 4030204264

kód banky: 7500

IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264

BIC: CEKOSKBX


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb

 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Stanča na roky 2022 – 2030


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stanča


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stanča na roky 2022-2030


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 – 2026", ktoré je dostupné na:


  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2026 

 

 

Stavebné povolenie - Implementácia GSM-R do siete ŽSR

 

Implementácia GSM-R do siete ŽSR,

úsek Košice – Čierna nad Tisou, štátna hranica


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

Obec Stanča v súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné stanovisko

 

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej aj ako len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), na základe výsledkov procesu posudzovania vykonaného podľa príslušných ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z., vydáva v súlade s § 14 zákona č. 24/2006 Z. z.

Z Á V E R E Č N É S T A N O V I S K O

č. OU-KE-OSZP1-2022/001014

  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Oznámenie o uložení - doporučenej listovej zásielky

Oznámenie o uložení - doporučenej listovej zásielky pre adresáta: Jozef Repáč

Dokument vo formáte PDF

 

Návrh rozpočtu na rok 2022

Povinnosti nájomcov poľnohospodárskej pôdy

Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom


  Oznam vo formáte PDF 


  Príloha vo formáte PDF 

 

 

Postup po úzkom kontakte s pozitívnym na COVID-19

  • Zaočkovaní alebo osoby do 180 dní po prekonaní COVID-19: postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  • Nezaočkovaní: postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  • Karanténa členov domácnosti s pozitívnou osobou: postup pri stálom kontakte s pozitívnym


  Dokument vo formáte PDF 

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.