Company Logo

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

 

Obec Stanča v súlade s §4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 


  Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu PDF (0,25 MB)  

  Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov PDF (0,32 MB) 

  Komunálne a drobné stavebné odpady z obce PDF (0,09 MB) 

 

 

Kalendár zberu odpadu 2024

 

Zber komunálneho odpadu z domácností - rok 2024.

  Dokument vo formáte PDF (1,75 MB) 

 

Komplexný návod ako triediť komunálny odpad.
  Dokument vo formáte PDF (0,9 MB) 

Plagát "Triedenie".
  Dokument vo formáte PDF (2,51 MB) 

 

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní

 

Upovedomenie o začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (výrub drevín).

Žiadateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča
 

Dokument vo formáte PDF (0,90 MB)

 

 

Oznámenie o vstupe na pozemok

 

Oznámenie o vstupe na pozemok - predĺženie do 31. 12. 2024.

Dokument vo formáte PDF (1,20 MB)

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia v súlade s § 35 zákona č. 50/176 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Návrh rozpočtu na rok 2024

Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení

 Návrh

ZMLUVA
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. b) a d) a §9aa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA „Stavebné úpravy cesty II/552: Košice – Veľké Kapušany – hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km – 11.1 Sanácia násypu km 40,630- 41,000“ KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

VZN č.3/2023

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stanča.


 

Dokument vo formáte PDF

 

 

Záverečné stanovisko OÚ Košice

 

Záverečné stanovisko č. OU-KE-OSZP1-2023/003309. Strategický dokument: Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

Verejná vyhláška - kolaudačné konanie

 

Stavebné úpravy cesty II/552: Košice-Veľké Kapušany - hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,600 km - 11.1. Sanácia násypu km 40,630 - 41,000 - oznámenie o začatí kolaudačného konania.

 

 

Dokument vo formáte PDF 

 

 

Zápisnica OkVK Stanča

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 30. 9. 2023

Dokument vo formáte PDF (1,025 kB)

 

 

Kontakt

Adresa:
Obec Stanča
Hlavná 139/139
076 16 Stanča

Tel.: 056 / 679 86 14
Fax.: 056 / 679 86 14

E-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.,
pobočka Trebišov
číslo účtu: 4030204264
kód banky: 7500
IBAN: SK48 7500 0000 0040 3020 4264
BIC: CEKOSKBX

IČO: 00689734
DIČ: 2020758663

Úradné hodiny:
Po  7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Ut  nestránkový deň
St  7:30-12:00 13:00-18:00
Št  nestránkový deň
Pi  7:30 - 12:00
Správca obsahu: Obec Stanča, Hlavná 139/139, 076 16 Stanča, tel.: 056 / 679 86 14, fax.: 056 / 679 86 14, e-mail: obec@stanca.sk

© 2024 Obec Stanča.